Obchodné podmienky

 1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou BM Marketing s.r.o., 8. mája 493/13 089 01 Svidník (ďalej len "prevádzkovateľ" alebo "predávajúci") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.modovo.sk (ďalej len "systém"). 

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru www.modovo.sk medzi predávajúcim a kupujúcim.

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č.40/1964 Zb., občiansky zákonník.

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

1.5 Predávajúcim sa rozumie:  BM Marketing s.r.o., 8. mája 493/13 089 01 Svidník,  IČO: 51686422, IČ DPH: SK2120749224

 1.6 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

 1. Objednávka

2.1 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3 Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi kupujúcim a spoločnosťou BM Marketing s.r.o.

2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

2.5 Pri objednávke v hodnote nad 150 EUR je potrebné vykonať platbu vopred. Zásielka Vám bude doručená bez dobierky. O vykonaní platby je potrebné nás informovať emailom na: info@modovo.sk

 1. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Objednávku je možné stornovať do okamihu jej spracovania/pripravenia a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet alebo adresu v lehote 14-tich kalendárnych dní.
 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

4.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 30 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy  o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.

Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona.

4.2. Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom e-mailu na adresu info@modovo.sk, prípadne doporučenou poštou. Pre odstúpenie od zmluvy je nutné priložiť vzorový výmenný formulár, ktorý sa nachádza na našej stránke.

4.3. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomne prijaté plnenia. Tovar spolu s dokladom o kúpe preto, prosím, pokiaľ možno zasielajte späť:

 • nepoužívaný
 • nepoškodený
 • kompletný (spolu s visačkami)                                                                
 • v pôvodnom obale

Kúpa dizajnových obrazov je výnimka - keďže ide o objednávku tovaru vytvoreného na mieru, ktorá bola vyhotovená na báze špecifických požiadaviek zákazníka, tovar je určený pre jedného spotrebiteľa. V tejto situácii nie je možné odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

Odporúčame Vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme.

Zásielky posielajte výlučne na ADRESU (ako balík na adresu, nie na poštu) bez dobierky:

MODOVO, BM Marketing s.r.o.

Logistický park

09003 Vagrinec

 

UPOZORNENIE! Zásielky zaslané na adresu: BM Marketing s.r.o., 8. mája 493/13 089 01 Svidník nebudú prevzaté a vrátia sa odosielateľovi!

 

Kúpnu cenu tovaru Vám vrátime prevodom na Vami určený bankový účet, a to najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona. Pokiaľ si ponecháte tovar, ktorého hodnota nepresahuje sumu 75 €, bude Vám dodatočne účtovaná cena poštovného vo výške 3,50€/2,50€ podľa druhu dopravy. 

Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

4.4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný (za používanie sa berie aj iná výrazná vôňa tovaru), poškodený alebo neúplný, bude takýto tovar zaslaný späť na adresu kupujúceho.

 4.5. K uplatneniu práva na odstúpenie od zmluvy je potrebné predložiť originál dokladu o kúpe (ktorý sa zasiela výhradne v papierovej podobe), z ktorého je zrejmé u koho, kedy, čo a v akej cene bolo zakúpené. Ak takýto doklad spotrebiteľ nemá, nie je možné uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy.

 1. Cenové podmienky

5.1 Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH 20%

5.2 Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode 6

5.3 Kupujúci má možnosť platiť v nasledovných menách: EUR

5.4 Ceny produktov sa môžu v čase meniť. Na zmenu ceny kupujúceho vopred upozorníme formou mailu pri konkrétnej objednávke. Kupujúci má v prípade zmeny dohodnutej ceny právo od zmluvy odstúpiť. 

5.5 Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

 1. Poštovné a balné

6.1 Spoločnosť BM Marketing s.r.o. si účtuje poštovné a balné vo výške 3,50€/2,50€ v závislosti od druhu prepravy.

6.2 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH.

6.3 Pri vrátení tovaru si poštovné hradí zákazník sám.

 1. Podmienky a možnosť platby za tovar

7.1 Kupujúci má možnosť platiť dobierkou, platobnou kartou alebo prostredníctvom platobnej brány pri vytváraní objednávky. Online platby pre nás zabezpečuje platobná brána Comgate. Poskytovateľ služby, spoločnosť ComGate Payments, a. s., je licencovaná Platobná inštitúcia pôsobiaca pod dohľadom Českej národnej banky. Platby prebiehajúce cez platobnú bránu sú plne zabezpečené a všetky informácie sú šifrované. Ďalšie informácie a kontakty na www.comgate.sk

Pri kúpe dizajnových obrazov je možná platba iba online, prostredníctvom platobnej brány Comgate.

7.2 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

 1. Dodacie podmienky

8.1 Predávajúci je povinný splniť objednávku kupujúceho a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) sú vždy expedované v čo najkratšom termíne, obvykle v lehote 1-4 pracovných dní..

8.2 Každý kupujúci je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom alebo telefonicky. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

8.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej firmy GLS na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke alebo prostredníctvom Zásielkovne. Zásielka s tovarom vždy obsahuje faktúru.

8.4 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

8.5 Tovar dodávame na území Slovenskej republiky.

8.6 Ak si kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy neprevezme tovar na mieste určenom kupujúcim a/alebo v časovom rozsahu, ktorý si kuriér s kupujúcim vopred dohodol, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov za pokus o neúspešné doručenie objednávky.

 1. Záručné podmienky

V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže si kupujúci uplatniť reklamáciu. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim a trvá 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom. Pokiaľ je kupujúci podnikateľ a výrobok kupuje pre podnikateľskú činnosť, záručná doba sa riadi záručnými podmienkami výrobcu v súlade s § 429 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

Všetky právom uplatnené opravy sú v záručnej dobe bezplatné. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobenej jej obvyklým používaním.

Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, ako keby sa jednalo o neodstrániteľnú vadu.

Napriek vyznačeniu na visačkách neodporúčame prať bundy a kabáty v práčke! Uprednostnite, prosím, čistenie v čistiarni.

10.Reklamačný poriadok 

10.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený v spoločnosti BM Marketing s.r.o. Záručná doba na všetok tovar je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pri konkrétnom výrobku uvedené inak. Začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom.

10.2 Ku každému tovaru zakúpenému v spoločnosti BM Marketing s.r.o., je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

10.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

 • či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar po otvorení balíka nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
 • či nie je tovar poškodený, tzn. či nemá zjavnú vadu, či sú súčasťou balenia aj visačky (výnimkou sú svetre dodávané bez visačiek)
 • či ste spolu s tovarom obdržali aj faktúru

O zistených skutočnostiach je zákazník povinný nás bezodkladne informovať ihneď po prevzatí tovaru.

Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).

Záruka sa nevzťahuje na:
- mechanické poškodenie tovaru, ako napr. rozrezanie, odtrhnutie časti
- poškodenie prírodnými živlami alebo vyššou mocou.
- vady spôsobené používaním tovaru kupujúcim - opotrebenie:

a) deformačné či iné vzhľadové a funkčné zmeny, ktoré majú svoj pôvod v opotrebení výrobku v priebehu záručnej doby, prípadne sú prirodzenou vlastnosťou použitého materiálu,
b) poškodenie v dôsledku nesprávneho výberu veľkosti, nedodržania zásad účelovosti a nesprávnej údržby resp. ošetrovania odevov.
c) mechanické opotrebovanie (napr. pretrhnutie či prerezanie materiálu, poškodenia zipsov, gombíkov atď.),
d) vzhľadové a funkčné zmeny tovaru a ich súčasti majúce svoj pôvod v opotrebení z používania v priebehu záručnej lehoty,
e) poškodenie tovaru vplyvom pôsobenia olejov, nafty, benzínu a iných agresívnych látok,
f) na odev, na ktorom boli v záručnej dobe prevedené akékoľvek opravy a úpravy nesúvisiace s bežnou údržbou alebo opotrebovaním,
g) púšťanie farby pri zvýšenom potení alebo používania agresívnych deodorantov alebo pracích prostriedkov,

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 5.8.2021.